REGULAMIN KONKURSU

„KOMFORT MERINGER”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Organizatorem Konkursu „KOMFORT MERINGER", zwanego dalej „Konkursem”, jest Meringer Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Dobrzecka 95/8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326675, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 zł, o numerze NIP 618 20 95 132, o numerze REGON 301013001, zwana dalej „Organizatorem”.)
  • Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
  • Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 01.05.-31.12.2024r. i podzielony będzie na edycje, z których każda obejmuje jeden pełny kwartał obowiązywania Konkursu (zwane dalej „Edycjami” lub każda z osobna „Edycją”), przy czym pierwsza Edycja będzie trwać od dnia 1.05.2024 do 31.07.2024r., druga edycja od 01.06.-31.08.2024, trzecia edycja 01.07.-30.09.2024, czwarta edycja 01.08.2024-31.10.2024 itd.
  • Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Celem Konkursu jest promocja Organizatora - hurtowni medycznej.
  • Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom (zwanymi dalej: „Innymi Podmiotami”) oferującymi do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom Organizatora, w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi lub kupi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
  • Organizator ma prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), pod warunkiem że zmiany nie będą pogarszać sytuacji Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana do wiadomości Uczestników przed datą wejścia jej w życie.
  • Konkursem objęte są produkty z oferty Organizatora dostępne do sprzedaży w czasie trwania Konkursu na sklep.meringer.pl (zwane dalej „Produktami”).
  • Organizator jest równocześnie administratorem danych osobowych Uczestników.
  • Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  • Konkurs przeznaczony jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, zarówno prowadzących działalność gospodarczą, jak i  nieprowadzących działalności gospodarczej, zatrudnionych przez podmioty zaopatrujące się w Produkty Organizatora (tj. przez kontrahentów Organizatora), jeśli do obowiązków tych osób należy składanie w imieniu zatrudniających je podmiotów zamówień na te Produkty zwanych dalej „Uczestnikami”.
  • Uczestnikiem programu może być każdy Klient Organizatora, który najszybciej dokona zamówień produktów z oferty sklep.meringer.pl w dniach trwania konkursu powyżej określonej łącznie kwoty brutto z zamówień kwartalnie.

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, o której mowa w punkcie 2.1. biorąc udział w konkursie jednocześnie potwierdza, że nie ma zakazu ze strony Pracodawcy na udział w konkursie. 

 • Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie do Organizatora pisemnego/ mailowego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie na adres mailowy: marketing@meringer.pl lub przekazanie takiego oświadczenia przedstawicielowi handlowemu Organizatora. W takim przypadku w Konkursie nie zostaną uwzględnione Produkty zamówione przez byłego Uczestnika, za które nie została jeszcze przyznana nagroda.
 • Udział Uczestnika w Programie oznacza akceptację regulaminu Programu, a tym samym jego zasad.
 • Niniejszy Program nie łączy się z innymi promocjami. Zamówienia objęte konkursem dotyczą wyłącznie towarów nie objętych refundacją.

 

 • PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
  • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, o której mowa w punktach 2.1. i 2.2 Regulaminu, która wzięła udział w konkursie tzn. wypełniła formularz zgłoszeniowy I przekazała Przedstawicielowi Handlowemu, a nie wycofała zgody na udział w konkursie.

 

 1. ZASADY KONKURSU
  • Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują między sobą o to, który z nich – w ramach Konkursu zamówi najszybciej Produkty Organizatora powyżej określonej kwoty brutto.
  • W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu towaru, kwota, za którą został zakupiony zwrócony towar jest odliczana przez Organizatora od puli zakupów, które uprawniają do otrzymania nagród w konkursie.
  • Organizator nagrodzi w ramach Konkursu ograniczoną liczbę Uczestników, którzy najlepiej wykonali określone przez Organizatora zadanie konkursowe – zamówili Produkty Organizatora o wskazanej wartości brutto – tj. osiągnęli najlepszy wynik zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V niniejszego regulaminu) i przyzna im nagrody.
  • Lista Produktów objętych Konkursem dostępna jest na www.sklep.meringer.pl
  • Po zakończeniu Konkursu, w ciągu 3 dni od dnia jej zakończenia, Organizator ustali wyniki Konkursu sporządzając listę Uczestników według wartości złożonych przez nich zamówień/ (w porządku malejącym). Na liście ujęci zostaną tylko ci Uczestnicy, wobec których spełnione zostały warunki określone w pkt 4.2.
  • W Konkursie będą uwzględniane tylko Produkty, które zostały zamówione w czasie trwania Konkursu.

 

 

 1. NAGRODY W KONKURSIE
  • Zwycięzcy Konkursu otrzymają Nagrody z Katalogu Nagród.
  • Nagrodami w Konkursie są karty pluxee wydawane jednorazowo na czas trwania konkursu i doładowanie karty (zwane dalej „Nagrodami”) dla:
 2. Uczestników, którzy najszybciej złożą zamówienia na łączną wartość brutto w kwartale od 3000 zł do 4999 zł brutto, otrzymają jedną kartę na okres trwania konkursu (01.05.-31.12.2024) i jednorazowe zasilenie karty na kwotę 100 zł.
 3. Uczestników, którzy najszybciej złożą zamówienia na łączną wartość brutto w kwartale od 5000 zł do 7999 zł brutto, otrzymają jedną kartę na okres trwania konkursu (01.05.-31.12.2024) i jednorazowe zasilenie karty na kwotę 150 zł.
 4. Uczestników, którzy najszybciej złożą zamówienia na łączną wartość brutto w kwartale od 8000 zł do 9999 zł brutto, otrzymają jedną kartę na okres trwania konkursu (01.05.-31.12.2024) i jednorazowe zasilenie karty na kwotę 250 zł.
 5. Uczestników, którzy najszybciej złożą zamówienia na łączną wartość brutto w kwartale od 10000 zł do 14999 zł brutto, otrzymają jedną kartę na okres trwania konkursu (01.05.-31.12.2024) I jednorazowe zasilenie karty na kwotę 300 zł.
 6. Uczestników, którzy najszybciej złożą zamówienia na łączną wartość brutto w kwartale od 15000 zł do 19999 zł brutto, otrzymają jedną kartę na okres trwania konkursu (01.05.-31.12.2024) i jednorazowe zasilenie karty na kwotę 450 zł.
 7. Uczestników, którzy najszybciej złożą zamówienia na łączną wartość brutto w kwartale od 20000 zł do 29999 zł brutto, otrzymają jedną kartę na okres trwania konkursu (01.05.-31.12.2024) I jednorazowe zasilenie karty na kwotę 600 zł.
 8. Uczestników, którzy najszybciej złożą zamówienia na łączną wartość brutto w kwartale od 30000 zł do 39999 zł brutto, otrzymają jedną kartę na okres trwania konkursu (01.05.-31.12.2024) I jednorazowe zasilenie karty na kwotę 900 zł.
 9. Uczestników, którzy najszybciej złożą zamówienia na łączną wartość brutto w kwartale od 40000 zł do 49999 zł brutto, otrzymają jedną kartę na okres trwania konkursu (01.05.-31.12.2024) I jednorazowe zasilenie karty na kwotę 1200 zł.
 10. Uczestników, którzy najszybciej złożą zamówienia na łączną wartość brutto w kwartale powyżej 50000 zł brutto, otrzymają jedną kartę na okres trwania konkursu (01.05.-31.12.2024) I jednorazowe zasilenie karty na kwotę 1500 zł.

 

 1. dla 500 Uczestników którzy najszybciej osiągną obrót brutto minimum +20% w porównaniu do poprzedniego kwartału otrzymują jednorazowo dodatkowe zasilenie karty na kwotę 100 zł.
  • Koszt dostarczenia nagrody pozostaje po stronie Organizatora.
  • Nagrody w postaci kart Pluxee I doładowań kart pluxee będą przekazywane w terminie do 5 dni roboczych, od dnia ustalenia wyników konkursu.
  • Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
  • Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
  • Jeżeli wydanie zamówionej nagrody w postaci kuponów/evoucherów Pluxee będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
  • Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  • Elementem nagrody jest dodatkowo kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości kart pluxee I doładowań kart Pluxee, która nie zostanie wydana zwycięzcom, ale Organizator potrąci ją przed wydaniem nagrody i odprowadzi tytułem podatku od wygranej w konkursie do właściwego urzędu skarbowego.
  • Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej (nagrody) uzyskanej przez zwycięskiego Uczestnika. Element pieniężny nagrody nie zostanie w związku z tym wydany Uczestnikowi, lecz zostanie on przeznaczony na uiszczenie należnego od tego Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych nagród kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu Uczestnika należny podatek dochodowy z tytułu wygranej.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Reklamacje co do przebiegu Konkursu należy przesłać do Organizatora na adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu/przekazać Przedstawicielowi Handlowemu/przesłać podpisany skan na adres e-mail: marketing@meringer.pl w toku Konkursu i nie później niż w terminie 7 od dnia zakończenia Konkursu.
  • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
  • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, adres email i numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  • Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
  • Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Treść Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora. Zasady Konkursu określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  • Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
  • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Meringer Sp. Z o.o. (administrator danych osobowych) w celu wzięcia udziału w Konkursie w tym
   w szczególności w celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@meringer.pl
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
  • Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie “KOMFORT MERINGER” udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług).
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora danych osobowych.
  • W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane partnerom handlowym Organizatora – dostawcom usług potrzebnych do przeprowadzenia Konkursu “KOMFORT MERINGER” , a także podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną dla Konkursu i firmom kurierskim.
  • Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie “KOMFORT MERINGER”. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.
Search engine powered by ElasticSuite